معاونت مالی و اداری

معاون مالی و اداری
زکریا بهزادپور 

مدیر مالی
فرشید کتاب اللهی

رئیس امور مالی کارخانه
علیرضا ارس خان

امور سهام
محمد رضا اکبریه               داخلی(1040)

   


طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت